Почви

Видове почви в България

Публикувана на 01.10.2012

Най-широко разпространени у нас са канелените горски почви /29% от територията на страната/, следвани от черноземните почви /23% от площта на страната /. Сивите горски почви заемат около 17%, кафявите горски – 15%, алувиално-ливадните почви – 7%, смолниците – 6% от площта на страната.

Общо за България годните за обработване почви са 52% от територията на страната. Това са така наречените дълбоки почви. Те се характеризират със значително плодородие. Заемат равнинно-хълмистите и котловинни земи, където е възможно прилагането на пълна механизация и модерно изкуствено напояване и наторяване.

Черноземните почви са благоприятни за отглеждането на зърнени култури и захарно цвекло и лозови насаждения. Дълбоките тъмносиви и сиви горски почви заемат 10,6% от територията на страната. В сравнение с черноземните почви те са по-слабо плодородни. Подходящ са за отглеждането на зърнени култури, захарно цвекло, лозови и овощни насаждения.

Канелените горски почви заемат 2,15% от територията на страната, а смолнците – 5,34%. Те са основният обработваем фонд на юг от Стара планина. Подходящи са за отглеждането на зърнени култури, лозя, овощни насаждения, зеленчуци, някои топлолюбиви маслодайни култури, памук.