Почви

 • Почва

  Повърхностният рохкав слой на земята се нарича почва. Тя се състои от частици с различна големина. Най-големите са камъчетата, средните – пясъкът, а най-малките – глината. Освен тези частици почвата съдържа и хумус, който определя плодородието й. Хумусът е черна или кафява лепкава смес, получена при разлагането на мъртвите животни и растения. Той съдържа най-необходимите вещества за храненето на растенията. Хората също трябва да се грижат за почвата, да я обработват и поддържат рохкава, за да е ...

 • Опазване на почвата

  Замърсяването на почвите с тежки метали е характерно за районите със замърсен атмосферен въздух, значително изхвърляне на отпадъчни води, интензивна химизация на селското стопанство и с натоварени пътища. Замърсените обработваеми площи с тежки метали възлизат на около 470 хил.дка. Най-голям е техният дял в Софийска област, Пловдивска, Монтана, Хасковска. Има редица проучвания, според които чистотата на почвата е в пряка зависимост от човешката дейност. Изхвърлянето на отпадъци в природната среда най-силно замърсява почвата. Затова събирането им трябва ...

 • Видове почви в България

  Най-широко разпространени у нас са канелените горски почви /29% от територията на страната/, следвани от черноземните почви /23% от площта на страната /. Сивите горски почви заемат около 17%, кафявите горски - 15%, алувиално-ливадните почви - 7%, смолниците - 6% от площта на страната. Общо за България годните за обработване почви са 52% от територията на страната. Това са така наречените дълбоки почви. Те се характеризират със значително плодородие. Заемат равнинно-хълмистите и котловинни земи, където е ...

 • Какво представлява хумусът?

  Хумусът заедно със съдържанието на вода и газове определя плодородието на почвата. Съдържанието на хумус в някои почви може да достигне до 90% от общото съдържание на органичните вещества. Характерно е неговото бавно разлагане от микроорганизмите, което позволява натрупването му в значителни количества в почвата. Той е източник на хранителни вещества за растенията, тъй като при разлагането му се освобождава въглероден двуокис, нитрати, фосфати. Тези съединения са лесно усвоими от растенията. Хумусът, образуван в горния ...

 • Състав и значение на почвата

  Почвата е природна система, изградена от различни минерални частици, органични вещества, вода, газове, макро- и микроорганизми. Минералните частици образуват основната маса на почвата, а органичните вещества съставляват 10-20% от химичния й състав. Тези органични вещества са резултат от жизнената дейност на растителните и животински видове. Почвената покривка е особено важен компонент на природната среда. Образувана е в продължение на милиони години. Тя е в пряка зависимост от другите компоненти на природната среда - скали, води, климат, ...